Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Literatuur

Aarzel niet ons uw indrukken over deze boeken te bezorgen of ons andere lectuur aan te bevelen, zodat we deze lijst kunnen uitbreiden

 

Aanrader: basisboek


De Hoop, F. en Janson, D.J., Omgaan met (hoog)begaafde kinderen: een andere kijk op (hoog)begaafdheid in school en gezin , derde herwerkte druk, 1999 (1993, 1996) , Uitg. Intro Baarn nl , ISBN 90 5574 202 3 (ISBN 90 266 6164 9, (2001))

 

Literatuur voor ouders

Müller, Theresa, Mijn kind is hoogbegaafd, Deltas, ISBN 90-243-9004-9

Is mijn kind hoogbegaafd of niet?
In dit boek vinden ouders tips en aanwijzingen om deze bijzondere gave bij hun kind te achterhalen.
Er worden verschillende vormen van intelligentie en diverse definities van hoogbegaafdheid gegeven.
Ook de mogelijkheden en de grenzen van intelligentietest worden besproken.
Hoogbegaafde kinderen hebben op school, net zoals alle andere kinderen, een leeromgeving nodig waar zij zich goed in voelen. Zij moeten gestimuleerd en gesteund worden.
Gebeurt dit niet, dan ontwikkelen zij vaak gewoonten die henzelf schade berokkenen.
Zo lopen zij de kans buitenbeentjes te worden.
Gelukkig bestaan er middelen en manieren om dit te voorkomen. Hoe het kind zich later op persoonlijk vlak en in het beroepsleven ontwikkelt, hangt in de eerst plaats van de ouders af.

Na een theoretische verhandeling over wat hoogbegaafdheid nu precies is, wordt ingegaan op de verschillende intelligentietests. Daarna wordt de kindertijd op de basisschool en het voortgezet onderwijs beschreven. Sociale aspecten en het onderpresteren krijgen weinig aandacht. Het taalgebruik is zeer toegankelijk voor de doelgroep, ouders die zich voor het eerst oriënteren op dit onderwerp. Willen zij zich echt meer verdiepen, dan schiet dit eenvoudig (met veel kinderfoto's in zwart-wit) uitgevoerde boek tekort.

H. de Vries, Intelligente kinderen. Een handleiding voor opvoeders. Uitg. Ambo/Amsterdam, 1996. ISBN 90 263 14167

D'hondt, C., & Van Rossen, H., Hoogbegaafde kinderen opvoeden. Praktische gids voor de sociaal - emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren; Antwerpen - Apeldoorn, Garant, 2009, 177 pp, 19,60 €. ISBN 978-90-441-2426-2

Barreveld,I., Hagar, een hoogbegaafd meisje, 1996, Omnino, ISBN 90 263 14388

Een moeder schreef het verhaal van haar hoogbegaafde dochter op. Boeiende lectuur, hoopgevend ook. Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben problemen bij het opgroeien. Hagar is één van degenen die er wel , en dat vanaf het moment dat ze naar school ging. Ina Barrevelt beschrijft nauwgezet de ervaringen van haar dochter in het basisonderwijs. Hagar gaat uiteindelijk op 10 jaar naar het secundair onderwijs.
In een tweede deel van het boek wordt wat verder ingegaan op hoogbegaafdheid in een theoretisch kader.
kijk ook eens op de amnino website, de site van Ina Barrevelt: www.omnino.nl

Boulanger,M., Peters, W. en Hoogeveen,L., Help, mijn dochter is hoogbegaafd , 2000, uitgeverij Lemma, Utrecht , ISBN 90 5189 856 8
In dit boek staat het verhaal beschreven van Nanette, een hoogbegaafd meisje dat de lagere school twee jaar eerder eindigt dan haar leeftijdsgenoten. De moeder, die het hele verhaal neerpende, doorloopt alle stadia die Nanette doormaakte, van kleuter tot beginnende universiteitsstudente. Nanette was een meisje dat door haar klasgenoten steeds als gelijkwaardig is aanzien. Het waren in de middelbare school eerder de leerkrachten die moeilijkheden zagen dan haar medestudenten.
In het tweede deel van het boek wordt hoogbegaafdheid vanuit wetenschappelijk perspectief gesitueerd. De auteurs gebruiken hierbij voorbeelden uit Nanettes "schoolloopbaan" om hun theoretische basis te verduidelijken.

Schaminé M. & Bruyn, S., Onderpresteren effectief aanpakken, help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken, 2009

Belangrijk bij onderpresteren is hoe hierop word gereageerd. Gaat het naar verwijten en dwang, dan wordt het duwen en trekken. Kan je als opvoeders, ouders, leerkrachten de bemoedigende en ondersteunende toon vinden, dan kan je een kind vleugels geven... Makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch de sleutel om dat "sleuren en trekken" te vemijden!


Kieboom, Tessa, Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is. Lannoo, 2008, 232 blz, 9,95 Eur, ISBN 978-90-209-6982-5

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een 'succesgarantie' in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze grote nood aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op school als thuis. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem! Dit basisboek over hoogbegaafdheid, geschreven door experte dr. Tessa Kieboom, geeft een antwoord op vragen als: Wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafd zijn? Hoe ga je het beste om met hoogbegaafde kinderen? Hoe kunnen scholen het beste tegemoetkomen aan hoogbegaafde leerlingen? De wetenschappelijke kadering ontbreekt niet, en de ruime ervaring van het CBO met hoogbegaafden maakt van het geheel een goed gefundeerd boek.

Noks Nauta en Sieuwke Ronner, Ongeleide projectielen op koers – Werken en leven met hoogbegaafdheid. 2007, ISBN 13: 978 90 265 1799 0

Stel, je bent heel slim. Je hebt gestudeerd, je hebt eigenlijk alles om goed terecht te komen in je leven. En toch loopt het mis, keer op keer. Een enkele keer kan je dat wijten aan de

omgeving, de tijd die niet mee zat, een incident dat toevallig jou overkwam. Maar zo vaak? Waarom hebben je collega’s een hekel aan je, of krijgen ze schrik van jou? Waarom reageren

zij op een manier die jij helemaal ongepast vindt? Waarom krijg je verwijten terwijl jij nu net zo hard je best deed? De auteurs stellen een aantal patronen vast, en valkuilen, die sommige hoogbegaafden steeds weer parten spelen privé en op hun werk. Hoogbegaafden hebben vaak zeer krachtige persoonlijkheden, hebben veel capaciteiten, doorzicht, redeneervermogen. Maar ze slagen er niet altijd die kwaliteiten op een aanvaardbare manier ten dienste te stellen in hun werk. Hierdoor komen zij op hun omgeving over als ongeleide projectielen. Dit wekt veel weerstand op. De auteurs vertellen het verhaal van elf “typische” hoogbegaafden en hun problemen, hoe ze uit koers geraakten, hoe een signaal uit hun omgeving hen deed op zoek gaan naar oplossingen, en geven aan hoe er gezocht werd naar een betere koers om te varen.


Sinot, Jan, Janneke en Ellen, IQ te koop! Hoogbegaafd van nul tot achttien, Terra, Lannoo, 2011.

In dit boek vertellen Ellen en haar ouders Jan en Janneke in telkens heel korte hoofdstukjes een leven van 18 lentes bij elkaar. Het geheel leest als een trein, en vertelt het persoonlijke verhaal van een hoogbegaafd kind dat met vallen en opstaan leert leven met dat wat voor haar “gewoon en normaal” is, voor anderen blijkbaar niet evident is. Dit boek is herkenbaar, grappig met soms een traan van ontroering. Soms kan je boos worden om wantoestanden, maar het is helemaal geen protestboek geworden: het is gewoon “wat een hoogbegaafd kind meemaakt”. Het leven zoals het is, hoogbegaafd.

Webb, James T., Meckstroth, Elizabeth A. , Tolan,Stephanie S, - vertaling: Jurgens,Karel en Mink,Frank, De begeleiding van hoogbegaafde kinderen , 2000 en herdrukken, Van Gorcum, ISBN 90 232 3348 4

Een basisboek om zeker te lezen, zowel voor ouders als voor leerkrachten.

Literatuur voor volwassenen / ouders

Busato,V., Intelligentie, zin en onzin, 2000, Swets & Zeitlinger, ISBN 90 2651 24 x

Wat is intelligentie eigenlijk, en wat is het niet? Wat meten intelligentietests? Bestaat er één soort intelligentie, of zijn er meerdere vormen van intelligentie? Is intelligentie erfelijk of niet? Wanneer is iemand hoogbegaafd? Wat is emotionele intelligentie? De tekst wordt afgewisseld met voorbeelden uit verschillende intelligentietests. Lezers kunnen die vragen bijvoorbeeld op hun kroost uitproberen. Het boek gaat in op de waarde van intelligentietests en op de vraag wat zij meten.
De auteur is psycholoog en journalist. Hij schrijft vlot, opiniërend en populair-wetenschappelijk. De auteur behandelt steeds verschillende theorieën en het geruzie tussen wetenschapsbeoefenaars erover.

Gardner,Howard , Soorten intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw. Uitgeverij Nieuwezijds, 2002, ISBN 9789057121333

Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie van de meervoudige intelligenties meer dan acht intelligenties. Voor het bepalen van iemands vaardigheden, en voor school- of beroepskeuze is inzicht in deze theorie en deze manier om tegen mensen aan te kijken, essentieel. Intelligentie is waardevol, maar karakter is belangrijker. Het onderwijs richt zich voornamelijk op linguïstische en logisch-wiskundige intelligentie, in de kunsten spelen meer muzikale, lichamelijke-bewegings- en ruimtelijke intelligentie. Maatschappelijk zijn interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie belangrijk. Daarnaast onderscheidt Gardner ook drie nieuwe intelligenties: de naturalistische, spirituele en existentiële.

D'Hondt,Carl en Van Rossen, Hilde , Hoogbegaafde kinderen op school en thuis. Een gids voor ouders en leerkrachten, Leuven, Garant , ISBN: 90-5350-801-5

Het veelverkochte boekje van de voorzitter van BEKINA. Een vlot leesbaar boekje, dat een eerste inleiding kan geven aan wie moet beginnen aan de eerste stappen.

Miller, A., Het drama van het begaafde kind, 1999 (22ste druk), Holkema en Warendarf, ISBN 90 2692 663 4

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf repareren, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

 

Literatuur voor kinderen

Kieboom, Tessa, Verheye, Danielle, Descamps, Luc, Hoogbegaafdheid survivalgids. Abimo, 2010.

Bespreking door Sabine Sypré van www.hoogbloeier.be
Toen ik dit boekje las, zat ik constant met een glimlach op mijn gezicht. Het is geschreven voor de hoogbegaafde kinderen zèlf van 8 tot 12 jaar en bezit een stevige dosis humor die erg te smaken valt. Het is een van de weinige boeken over hoogbegaafdheid die niet òver de kinderen gaan, maar echt vòòr deze kinderen geschreven zijn om zelf te lezen. Het is voor mij een aanvulling op het boek Hoogbegaafd, nou èn! van Wendy Lammers van Toorenburg dat ook door de kinderen zelf kan gelezen worden (en door kleuters bekeken) en op het boek Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is van Tessa Kieboom voor ouders van hoogbegaafde kinderen.
In de gids staan vele cases die het voor de lezer herkenbaar maken, ook voor de lezer die nog niet vertrouwd is met hoogbegaafden en hun denken.
Zelf vind ik het trouwens ook interessant voor ouders en leerkrachten om het eens te lezen, want het anders-zijn door je hoogbegaafdheid wordt er op een zeer heldere manier uitgelegd.
Het eerste hoofdstuk handelt over de hoogbegaafdheid zelf, wat het inhoudt en hoe de kinderen denken, voelen en zijn. In een tweede hoofdstuk worden de mogelijkheden voor de klas belicht, zowel verrijken, versnellen als kangoeroeklas komen aan bod. Vervolgens gaat er een hoofdstuk over hoe deze hersenen werken en wordt de theorie van Carol Dweck omtrent 'fixed and growth mindset' uitgelegd. Het vierde hoofdstuk gaat over de sociale problemen die hoogbegaafde kinderen kunnen tegenkomen zoals het moeilijk vinden van vrienden, gepest worden of de clown uithangen. En de laatste twee hoofdstukken geven een lijst van leuke verhalende boeken over hoogbegaafdheid en een aantal leuke websites voor wiskundige fanaten. Als slot is nog een annex toegevoegd voor de ouders, leerkrachten en zorgverleners met uitleg over de verschillende hoofdstukken.


Lammers van Toorenburg, Wendy, Hoogbegaafd, nou, én?, Samsara, Amsterdam, 2005, ISBN 9077228314

Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd?
Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, 'gemiddeld' begaafde kinderen. Dat 'anders zijn' ervaar je misschien wel elke dag.
Als ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen verheldert Lammers van Toorenburg, theoretisch en praktisch, hoe hoogbegaafde kinderen de wereld om zich heen kunnen ervaren. Daarbij spreekt ze de kinderen persoonlijk aan en gebruikt hun eigen taal.
Alle tot nu toe verschenen literatuur over hoogbegaafdheid is geschreven over hen, niet voor hen. Terwijl zij er wel elk moment van hun leven mee te maken hebben.
Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je 'anders' of eenzaam voelen, onderpresteren, verveling op school, pesten, aanpassen, leerstijlen. Ze laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en reikt volop manieren aan om daar mee om te gaan.
Voor kinderen van 5 tot 99 jaar! Met ruim 100 illustraties van Erica Ringelberg.

Met z'n 237 pagina's is het boek misschien iets te lijvig voor sommige kinderen en jongeren...

 

Literatuur voor leerkrachten

De Boer, geert en Ester Cuijpers, Ideeënmap hoogbegaafden, Amersfoort, CPS, 2003

Deze map is zeer praktisch van opzet en bestaat uit handreikingen, ideeën en beschrijvingen van materialen die van nut kunnen zijn bij onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Men geeft eveneens informatie over de wijze waarop een beleidsplan ontwikkeld kan worden en over het werken met kernteams. Verder krijgt u op basis van 22 'schoolvoorbeelden' zicht op mogelijkheden om onderwijs en zorg voor deze groep leerlingen te organiseren. Tot slot bevat deze map een deel met beschrijvingen van docent- en leermateriaal.

Drs.G. de Boer, red, Ruimte voor leren. Hoogbegaafde leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Conferentiebundel. CPS Amersfoort, februari 2000.

Deze bundel bevat een overzicht van de presentaties op het congres "Ruimte voor Leren". Deze conferentiebundel is een weergave van de workshops die er op de conferentie gehouden zijn. Er staan bijdragen in van medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten die uitgebreid stilstaan bij het (h)erkennen van hoogbegaafdheid door observaties en zo nodig testen. Een andere bijdrage van en schoolbegeleidingsdienst belicht een projectplan, bestaande uit tien stappen, waarmee een school beleid voor hoogbegaafde leerlingen kan ontwikkelen.
Medewerkers van Stichting Leerplanontwikkeling bespreken materialen en methoden en het belang van een curriculum voor hoogbegaafden in verschillende hoofdstukken. Het project "Bolleboos" krijgt apart aandacht. In een andere bijdrage beschrijven leerkrachten van een basisschool hoe zij verrijking invullen en zo werken aan een drempelloze overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.
Docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs geven informatie over de manier waarop zijn in hun school hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Aan de orde komen o.a. een VWO+ uitwerking, een verbredingsproject, compacten en verrijken, onderpresterende adolescenten, begeleid zelfmanagement door docenten in het VO en de verschillende olympiades die voor leerlingen in het VO georganiseerd worden.
bron: Pharos website - inhoudsopgave en kopies uit het bundel kunnen verkregen worden via het Pharos secretariaat. www.pharosnl.nl/algemeen/alginfo/boekbespreking.htm#ruimte

Kerkhofs André, Mijn juffrouw begrijpt mij niet! Hoogbegaafd en dan?, eigen uitgave www.hoogbegaafdendan.be, 2011.

Wat drijft een oud-directeur van een basisschool om een boek over hoogbegaafdheid te schrijven? Mijnheer Kerkhofs heeft duidelijk een aantal wantoestanden gezien in het onderwijs in verband met hoogbegaafdheid. Hij verzamelde verhalen bij ouders, en die vertellen in dit boek vooral de moeilijke momenten. De gedrevenheid om misverstanden de wereld uit te helpen, te zorgen dat hoogbegaafden al heel jong getest en herkend worden zodat ze in de basisschool echt tot hun recht kunnen komen, druipt van het boek. Het boek eindigt met een interview met een “hb kennend” CLB en de beschrijving van een school die wél een gedegen en overdachte aanpak heeft. Verder is de beschrijving van wat IQ testen dan wel meten sterk. Niet te technisch, maar wel duidelijk, zodat ouders kunnen lezen wat er wel (en niet) gemeten wordt.

Kieboom, Tessa, Jij kan beter, Witsand, 2011

Een boek waarin in de lijn van wat Schaminee en De Bruyn in 2009 al aangaven wordt gesteld dat onderpresteren in het secundair vaak terug te voeren is op een niet adequate ondersteuning van het oefenen van leervaardigheden in de lagere school, wat kan leiden tot faalangst eens geconfronteerd met moeilijkere of meer leerstof, waarvoor wél moet gewerkt worden. Niet bestraffen en verwijten is de aan te nemen toon, wel aanmoedigen en ondersteunen. Want kinderen "vegen niet hun voeten" aan hun schoolwerk, ze weten soms gewoon niet hoe eraan te beginnen... Gedaan dus met het verwijtende "jij kan beter" op het rapport, en starten maar met "probeer deze tip misschien eens", en vooral: aanmoedigen en prijzen van de inspanning.

Meersman Ann, Hoogbegaafden in het basisonderwijs, Gent, Academia press, 2005, 160 blz.

Ann Meersman schrijft als moeder van een hoogbegaafd kind en ook als leerkracht basisonderwijs. Beide aspecten komen in het boek naar voren: naast de inhoudelijke hoofdstukken is er een uitgebreide gevalsbespreking van een kind, en er werd ook een nogal lange (weinig discriminerende) materialenlijst opgenomen.
Het lijkt me een mooi eerste boekje voor leerkrachten (en eventueel ouders), ondanks de nogal vluchtige manier waarop een boel thema's eventjes worden aangeraakt.
Leuk voorbeeld in de materialenlijst vond ik het rekenen van "oct", in een achtdelig stelsel. Lijkt me leuk om eens te doen in de klas. Met alle kinderen eigenlijk, maar vooral kinderen die graag dollen met cijfers zullen het wel leuk vinden (en voor de juf staan de oplossingen van de oefeningen in de bijlagen van 't boekje, handig meegenomen).

Kieboom, Tessa en Anne Hermans, red, Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school. Hoogvliegers of kwetsbare vogels? Garant, 2004, ISBN 90-441-1591-X

Dit boek is ontstaan uit de gelijknamige studiedag, die in november 2003 werd georganiseerd vanuit het Academisch Vormingsinstituut voor leraren, KUL. Het omvat negen uiteenzettingen van evenveel auteurs, die elk vanuit een andere invalshoek - zoals daar zijn: 'motivatie en prestaties' (Willy Lens, hoogleraar KUL), 'mythes en realiteit omtrent sociaal-emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde jongeren' (Anne Hermans, klinisch psychologe - psychotherapeute) en 'onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen' (Willy Peters, doctor in de Psychologie en verbonden aan het CBO Nijmegen) - één van de aspecten van hoogbegaafdheid bij jongeren, die betrekking hebben op studie en school, belichten."

Mooij, T. (red.), Hoogbegaafden in de basisschool: materialenboek, 1991, KPC, 's Hertogenbosch, ISBN 90 6755 050 7

Mooij,T. , Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen , 1991, Dick Cuotinho, Muiderberg, ISBN 90 6283 833 2

Mooij,T. , Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen, richtlijnen voor passend onderwijs, 1991, Dick Cuotinho, Muiderberg, ISBN 90 6283 819 7

Nelissen, J. en Span, P. (red) , Hoogbegaafde kinderen op de basisschool. Suggesties voor didactisch handelen, 1999, Bekadidact, Baarn, ISBN 90 262 2428 1

In dit boek wordt gekeken hoe leerkrachten hoogbegaafden kunnen detecteren, en hoe ze hun onderwijs kunnen aanpassen zodat op de behoeften van de hoogbegaafde leerlingen wordt ingegaan.
Niet alleen verrijkingsmateriaal en voorbeelden van aangepaste instructie worden behandeld, ook wordt het grote belang van een goede en respectvolle relatie tussen leerkracht en leerling benadrukt. Tenslotte komt ook onderpresteren aan bod.

Pluymakers, M. en Span, P., Onderwijs aan begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Compacten en verrijken, een methode om systematisch rekening te houden met begaafde leerlingen , 2001, Uitgeverij Kluwer , ISBN 9014076045

Dit boek is bestemd voor directies en docenten van VWOscholen, school-en leerlingbegeleiders, onderwijspsychologen en (ortho)pedagogen.

Termeer, Patricia, Mag het iets meer zijn?, Praktijkboek voor het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas. Uitgeverij Bubbel De Bub, Etten-Leur, 2003

Een praktijkboek waar leerkrachten van de basisschool mee kunnen werken om kinderen met een ontwikkelingsvorosprong beter te begeleiden in de klas. Termeer vertrekt van de idee dat elk kind uniek is, met eigen kenmerken, en dat niet zozeer het kind met "aangepast" worden, maar dat zowel het kind als zijn omgeving moeten leren omgaan met die kenmerken. Centraal in het boek staan de basisbehoeften van een kind: veiligheid, autonomie en competentie. Ze geeft vanuit deze optiek aan op een heel concrete wijze hoe kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong gestimuleerd kunnen worden in hun leer- en werkhouding. Ze geeft practische tips voor extra opdrachten, verrijkingsstof, en versnelling van leerstof. De schrijfster houdt ook een warm pleidooi voor evenwicht in het aanbod in de klas met het kunnen van de kinderen. Niet alleen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, maar voor alle kinderen.
Het praktische boek is voorzien van een inleidend hoofdstuk waarin een theoretisch kader wordt aangereikt rond het begrip van hoogbegaafdheid / ontwikkelingsvoorsprong.

Schrover, Els, Het Grote Vooruitwerklabboek, Stichting Ontwikkeling Leermethoden, 2010, ISBN 978-94-90981-01-3

Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen kent een speciale verrijkingsklas: het Vooruitwerklab. Daar kunnen kinderen tussen 6 en 16 jaar uit het gehele land werken aan een leertraject op maat. Els Schrover, oprichter van het Vooruitwerklab, maakte Het Grote Vooruitwerklabboek. Een aantrekkelijk vormgegeven boek met tien lessen, waarbij elke les voortbouwt op de kennis die in de voorgaande lessen is verworven. Het boek is bestemd voor onderwijsgevenden aan slimme leerlingen van 6 tot 12 jaar.
www.slimlerenleren.nl
Naast dit boek bestaat ook het blad Vooruit, dat driemaal per jaar verschijnt. Dit blad levert een schat aan ideeën voor de plusklas en thuis. Een abonnement kan je hier bestellen.

Van Gerven, Eleonoor, Zicht op hoogbegaafdheid. Handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs , 2001, Uitgeverij Lemma , ISBN 90 518 9928 9

Lesboek. Bevat 10 lessen. Het boek is bestemd voor leerkrachten (al dan niet in opleiding), maar is ook goed verteerbaar voor de geïnteresseerde ouder. De auteurs geven een kort maar mooi overzicht van wat anno 2001 de stand van zaken is in ons taalgebied i.v.m. mogelijke initiatieven voor hoogbegaafden in het basisonderwijs. Er wordt ook aandacht besteed aan tijdige (lees: vroege) herkenning, vervroegde intrede in het basisonderwijs, en de verschillende mogelijke problemen en de mogelijke initiatieven om het onderwijs voor hoogbegaafden aantrekkelijk te maken. Aan het einde van het boek vind je ook een mooie literatuurlijst, en een lijst van uitgevers van materialen.
Er bestaat ook een handleiding voor de lesgever. Allemaal te koop bij Lemma zelf: www.lemma.nl
Over Eleonoor Van Gerven
Eleonoor Van Gerven is de hoofdredacteur van het tijdschrift Talent.  Zij is o.m. ook actief in de Nederlandse vereniging Pharos. Zij geeft lezingen en cursussen rond het begeleiden van hoogbegaafde kinderen op school.
De website van Eleonoor Van Gerven bereik je via: www.vangerven.bis

Van Gerven,Eleonoor en Drent,Sylvia, Doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen , 2001, Uitg. Lemma, Utrecht , ISBN 90 5189 880 0 (tweede druk 2001: ISBN ISBN 90-5189-935-1)

Een praktische gids voor een goed basisschoolbeleid.
Dit boek biedt basisscholen een projectmatige aanpak voor het beleidsvormingsproces rond hoogbegaafden.
Behalve een beschrijving van het beleidsvormingsproces, wordt duidelijk gemaakt aan welke eisen een beleidsplan zou moeten voldoen, welke onderwijskundige keuzes daarbij gemaakt moeten worden en wat hiervan de consequenties in de praktijk kunnen zijn. De auteurs gaan ook in op de implementatie van het beleid en er komen randaspecten als externe voorlichting en begeleiding aan de orde.

Van Gerven,Eleonoor en Drent,Sylvia, Professioneel omgaan met hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, 2002, Uitg.: Lemma, Utrecht, ISBN 90 593 101 28 - Tweede druk 2004, ISBN 9059313119

Hét Nederlandstalige basisboek rond hoogbegaafdheid op de basisschool. Het boek richt zich op leerkrachten basisonderwijs, met ook een hoofdstukje over vragen rond versnelde intreding in de lagere school. Ook een leerkracht in de kleuterschool heeft er wel iets aan.
Met dit boek krijg je een grondige, goede inleiding die je al heel wat aanzetten geeft om een goed beleid rond hoogbegaafdheid op te zetten.
Achteraan vind je ook een uitgebreide literatuurlijst, en adressen (inclusief web adressen) voor aangepaste leermaterialen.
Als je de kans krijgt, moet je als leerkracht trouwens eens een cursus volgen bij Eleonoor Van Gerven!
Er bestaat ook een kaft (eveneens, zoals het boek, verkrijgbaar bij uitg. Lemma) bestemd voor lesgevers die het boek als lesboek willen gebruiken. De kaft bevat praktische tips en uitgewerkte oefeningen. Dit alles is ook beschikbaar op CD. Het gaat hier dus om een handleiding voor lesgevers die aan de hand van het basisboek aan toekomstige of reeds afgestudeerde leerkrachten les willen geven. Hét boek om in de lerarenopleidingen als handboek te gebruiken!
Bestellen:
www.lemma.nl voor bestelling via het web.

Eleonoor van Gerven, Slim beleid, keuzes en consequenties bij beleid voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs, Van Gorcum, 2008, 168 blz. ISBN 978902324443, Prijs € 34,50

 

Voor kleuterleiders/sters


De Kruijf, Tanja, Hoogbloeiers, laat ze bloeien!, tweede druk 2007, Stichting Onderwijs maak je Samen, ISBN 978-90-79336-01-2

Bespreking: Dit boekje is geschreven als afstudeerproject door een pedagoge. Het is een niet al te dikke publicatie die voor begeleiders van kleuters net genoeg informatie bevat om mee van start te gaan. Er worden een aantal materialen aangeraden specifiek voor deze kinderen, en ook worden er heel mooie tips gegeven om met in de school vaak al aanwezige materialen iets extra te doen dat hoogbegaafden en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan uitdagen.
Lees hierover een artikel op de site van "onderwijs maak je samen"